پردیس علم‌وفناوری؛ حلقه جدید زنجیره نوآوری/پرهیز از تعدد سیاست‌گذاری دانشگاه‌ها


تهران- ایرنا- پردیس‌ علم و فناوری؛ جدیدترین حلقه در زیست‌بوم زنجیره‌مانند نوآوری کشور است که بعد از مراکز رشد، مراکز فناوری و نوآوری و پارک‌های علم و فناوری به این زنجیره افزوده شد تا به مثابه نیروی محرکه به دانشگاه‌های فقدان پارک کمک و از تعدد سیاست‌گذاری و شکل‌گیری رقابت‌های نادرست جلوگیری کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85373920/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C