پرداخت سهم مشارکت فرهنگیان بازنشسته تا نیمه اول آذر


تهران – ایرنا – عضو هیات مدیره موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از واریز به موقع سهم مشارکت اعضای بازنشسته خبر داد و گفت: واریز سهم مشارکت فرهنگیان بازنشسته بر اساس اطلاعات وصولی از مناطق شروع شده و حداکثر تا نیمه اول آذر به طور کامل و به ترتیب وصول اطلاعات تسویه حساب می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85298133/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%B0%D8%B1