پرداخت حداقل یک میلیون تومان برای دریافت کارنامه

همین چند روز پیش بود که وزیر جدید وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد مدارس برای ارایه کارنامه به والدین دانش آموزان نباید هیچ مبلغی دریافت کنند. – اما هنوز جوهر حکم وزیر خشک نشده و ابلاغیه اش به مقصد نرسیده بسیاری از مدارس در تماسی با اولیای دانش آموزان از ارایه کارنامه در …
منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020321556074962944/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87