پاسخ سازمان امور دانشجویان به احمد توکلی در خصوص افزایش شهریه رایگان


تهران – ایرنا – مشاور رئیس جمهور و مدیرکل دفتر رهبری و روابط عمومی سازمان امور دانشجویان در واکنش به اظهارات احمد توکلی، عضو شورای فرصت در خصوص افزایش هزینه های رایگان، پاسخی صادر کرد. شهریه و برخی موارد مطرح شده در نامه وی به رئیس جمهور.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078337/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C