پادکست| دولت سیزدهم برای «نخبگان مازندران» چه کرده است؟


ساری- ایرنا- محمد آزادبخت رئیس بنیاد ملی نخبگان مازندران در حاشیه بازدید از خبرگزاری ایرنا مرکز ساری توضیحاتی در ارتباط با روند حمایت از نخبگان استان در دولت سیزدهم ارایه کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85223196/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA