ویدیو/ یک کلاس درسِ گرم؛ آرزویی که برآورده شد

ویدیو/ یک کلاس درسِ گرم؛ آرزویی که برآورده شد

همزمان با ایام دهه فجر ۲۲ مدرسه با ۸۰ کلاس درس در استان لرستان افتتاح می‌شود؛ قرار است تا پایان سال ‌۱۰۵ پروژه آموزشی در این استان تحویل داده خواهد شد.

تصویربردار: ترانه بازداری / تدوینگر: مریم غلامی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111511011/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF