ویدیو/ توسعه و تجهیز ۸۰۰ کلاس درس و ۲۰۰ واحد آموزشی

ویدیو/ توسعه و تجهیز ۸۰۰ کلاس درس و ۲۰۰ واحد آموزشی

با حمایت دولت سیزدهم ۲۰۰ واحد آموزشی در استان هرمزگان به بهره‌برداری رسید؛ توسعه این واحدهای آموزشی سرانه فضای آموزشی در این استان را افزایش داد.

خبرنگار: علی‌رضا قربانی / تصویربردار: یزدان قربانی / تدوینگر: علی خلیلی طهرانی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111309494/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%DB%B8%DB%B0%DB%B0-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C