وضعیت نیروی آموزش و پرورش خوزستان تا سال ۱۴۰۵ به تعادل می‌رسد


اهواز- ایرنا- مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: امسال در چهار مرحله بخشی از نیروهای مورد نیاز آموزش و پرورش استان در حال جذب است که اگر این روند ادامه یابد تا سال ۱۴۰۵ وضعیت نیروی مورد نیاز این اداره کل به تعادل می‌رسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85183868/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B5-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF