وضعیت فاجعه‌بار انتشار مقالات تقلبی در تحقیقات علمی جهان


تهران– ایرنا– دانشمندان هشدار داده‌اند هر سال دهها هزار مقاله تحقیقی تقلبی در نشریات منتشر می‌شود که این یک رسوایی بین‌المللی است که هر سال بدتر می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85376329/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86