وضعیت آموزشی خوزستان با برنامه ریزی کاربردی بهبود می یابد

سرپرست جدید آموزش و پرورش خوزستان گفت: وزیر آموزش و پرورش انتظار تغییرات اساسی و بهبود وضعیت آموزشی استان را دارند. –
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021155270459207680/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF