وزیر علوم: رویکرد علم به سمت گره گشایی از مردم و افزایش باورهای دینی باشد


قم- ایرنا- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر ضرورت علم دینی، گفت: رویکرد علم باید به سمت گره گشایی از کار مردم، افزایش باورهای دینی و پالایش فرهنگی جامعه باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85105558/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C