وزیر خارجه هند: با همه قدرت‌های بزرگ بجز چین روابط خوبی داریم


تهران- ایرنا- «سوبراهمانیام جایشانکار» وزیر خارجه هند گفت که دهلی نو با همه قدرت‌های بزرگ دنیا بجز چین روابط خوبی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036950/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%AC%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85