وزیر آموزش و پرورش: وظیفه ما طبق ایده شهید رجایی تربیت اسلامی است 


مشهد -ایرنا- وزیر آموزش و پرورش گفت: طبق گفته شهید رجایی اساسی ترین وظیفه ما تربیت اسلامی و اسلامی کردن محیط های آموزشی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85128292/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C