وزیراقتصاد: کاهش تورم اولویت اصلی ستاد اقتصادی دولت است


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه، در حال حاضر، مسیر دولت، مسیر صحیحی است اما وضع تورمی کشور مطلوب دولت و مردم نیست، کاهش تورم را اولویت اصلی ستاد اقتصادی دولت است

منبع: https://www.irna.ir/news/85388138/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA