وزارت ارشاد کارهای مثبتی در زمینه حجاب انجام داده است/برنامه‌های اقناعی باید تعاملی باشد


تهران- ایرنا- عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: کارهای مثبت زیادی (در زمینه حجاب) در ارشاد انجام شده است ولی نیاز به تسریع و برنامه‌ریزی بیشتر دارد تا الگوهای متنوع حجاب خلق شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85146219/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C