وزارت آموزش و پرورش نیازمند مدیری با انگیزه همچون صحرایی است


تهران- ایرنا- عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت آموزش و پرورش به مدیری باثبات و با انگیزه همچون صحرایی نیاز دارد تا چالش‌های این وزارتخانه مهم را رفع کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85125393/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA