وزارت آموزش و پرورش: درباره به صفر رساندن انتشار سئوالات امتحانات نهایی ادعایی نداریم


تهران – ایرنا – رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفت: هیچ وقت ادعا نکردیم انتشار سوالات را به صفر برسانیم، چراکه مدیریت فضای مجازی دست ما نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85117635/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA