وزارت آموزش و پرورش به عنوان یک آژانس پاسخگوی فعال معرفی شد


تهران- ایرنا- وزارت آموزش و پرورش از سوی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، نهادی فعال در حوزه پاسخگویی معرفی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080291/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF