وحیدی: پیشنهاد قطع اینترنت در زمان برگزاری امتحانات نهایی رد شد


تهران – ایرنا – وزیر کشور درباره پیشنهاد مطرح شده مبنی بر قطع شدن دسترسی به اینترنت در روز برگزاری امتحانات نهایی گفت که این پیشنهاد رد شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85111795/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%AF