وجود مدرسه ای با یک معلم و یک دانش آموز نشانه عدالت آموزشی است


کرج – ایرنا – معاون وزارت آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس، مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی گفت: مدرسه ای در کشور بایک معلم و یک دانش آموز داریم و این افتخاری است برای ایران که در عرصه عدالت آموزشی حرکت می کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85106516/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA