واریز سود سالیانه ١۶ هزار میلیارد ریالی به حساب اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان


تهران – ایرنا – مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از واریز ١۶ هزار میلیارد ریال سود سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ١۴٠١ به حساب اعضا خبر داد و گفت: بیش از ٢ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از این سود که متعلق به اعضای بازنشسته است به صورت نقدی به حساب آنها واریز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85133042/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%A1%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87