واحدهای دانشگاه آزاد سبد جذب دانشجویان خارجی را تنوع بخشند


مشهد- ایرنا- معاون بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر ضرورت تنوع بخشی به جذب دانشجویان خارجی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی تاکنون سه هزار و ۵۰۰  دانشجوی خارجی را جذب کرده است که عمدتا از افغانستان هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85364970/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF