هوش مصنوعی و موج جدید تغییرات فناورانه در بازار کار


تهران- ایرنا- هوش مصنوعی موجی جدید از تغییرات فناورانه را پدید آورده است که با ورود آن به شرکت‌ها، تاثیرات شگرفی در آینده نزدیک بر نیرو و بازار کار خواهد گذاشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85104130/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1