هوش مصنوعی و تحول در تحقیقات علوم اجتماعی


تهران- ایرنا- ظهور سامانه‌های پیشرفته هوش مصنوعی می‌تواند روش تحقیق در علوم اجتماعی را دستخوش تغییر و تحول کند؛ این فناوری در کنار جنبه‌های مثبت و سازنده، برخی خطرات از جمله گسترس اطلاعات نادرست را نیز ممکن است به همراه داشته باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85160486/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C