هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در مرکز پروژه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در تانا قرار دارند


تهران- ایرنا- معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: امروزه همه دستگاه ها و سازمان ها در بخش خصوصی و دولتی و همچنین بنگاه ها با هوش مصنوعی هوش و اینترنت اشیا سروکار دارند. بنابراین، این دو موضوع به عنوان محور انتخابی پارک در طرح توسعه اکوسیستم نوآوری استان (تانا) یک نیاز اساسی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054701/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87