هوشیارسازی آینده‌سازان فارس به هست‌ها و بایدها لازمه مقابله با تنش‌های آبی


شیراز – ایرنا – تنش‌های آبی از چالش‌های بزرگ کشورهای کم بارش همچون ایران است که باید با کاهش سرانه مصرف و مدیریت بهینه، اثرات سوء آن را کاهش داد، آموزش و فرهنگسازی این مهم از الزاماتی است که باید از کودکی در دستور کار قرار گیرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85152134/%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7