همه ارکان دانشگاه طرح آمایش را منطبق با برنامه انجام دهند


تهران- ایرنا- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: همه ارکان دانشگاه باید طرح آمایش اقتصادی، اجتماعی، اداری و تدوین بودجه را منطبق با برنامه انجام دهند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85150731/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF