هشدار جدی آموزش و پرورش به معلمان و مدارس

تکرار پایه در دوره ابتدایی شروطی دارد از جمله اینکه پرونده دانش آموز به شورای مدرسه می رود و در آنجا باید از خانواده دانش آموز نیز دعوت شود و در این شورا برای ارتقا یا تکرار پایه تصمیم گیری می شود. –
منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020355192397885440/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3