هشتمین دوره ضیافت اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.


تهران- ایرنا- هشتمین دوره ضیافت اعتکاف اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از 27 تا 30 فروردین ماه سال جاری با حضور 180 نفر از اعضای هیات علمی برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080282/%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C