هر معلم باید یک مشاور امین کتاب شود + فیلم


تهران- ایرنا- دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تاکید بر آشتی و تعامل بیشتر بین آموزش و پرورش و نظام کتاب گفت: هر معلم مدرسه باید یک مشاور امین کتاب باشد و هر مدرسه باید حداقل به یک کتابخانه محلی یا مسجدی متصل باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85111651/%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85