نیمی از بازماندگان از تحصیل به چرخه تحصیل بازگشته‌اند


دبیر کارگروه رصد و منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: طی شش ماهه گذشته نیمی از بازماندگان از تحصیل را به چرخه تحصیل بازگردانده‌ایم.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402020703506/%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF