نیازمند نهضت روایتگری پیشرفت هستیم | مشاور وزیر آموزش و

مشاور وزیر آموزش و پرورش، با بیان اینکه نیازمند نهضت روایتگری پیشرفت هستیم، خاطرنشان کرد: باید قهرمانان ملی و بین المللی را برای دانش آموزان روایت کنیم.

– علی پارسانیا امروز، 16 آذرماه در آیین رونمایی از درسنامه یارَش ، نخستین کتاب درسنامه پیشرفت در ایران که در رشت برگزار شد، با بیان اینکه مفاهیم و ایده ها یک مکتب را توضیح می دهند، اظهار کرد: این مفاهیم انتزاعی و ایده ها هستند که معرفت ایجاد می کند و انگیزه بخش و حرکت آفرین است.

وی با تاکید بر لزوم پیاده سازی مفاهیم انتزاعی و ایده های مکتب، افزود: تا این ایده ها و مفاهیم پیاده سازی نشود و نمادهای عینی و عملیاتی نداشته باشد، مکتب به ثمر نمی نشیند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش روایت قهرمانان تربیتی را نوعی مکتب سازی دانست و متذکر شد: کتاب یارَش ایده ها و مفاهیم انتزاعی مکتب تربیتی ما را ملموس و عینی برای دانش آموزان معرفی می کند و وقتی این نمونه عینی جلوی دانش آموز قرار می گیرد، دقیق تر هویت خود را می فهمد و درک می کند.

پارسانیا با بیان اینکه درسنامه یارَش مفهوم تلاش و فرایندهای رسیدن انسان به هدف را به صورت مسئله محور تبیین می کند، گفت: مهم این است که مسئله داشته باشیم و برای حل مسئله تلاش کنیم.

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020943507797245952/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85