نگرانی تل آویو از همکاری فناورانه نظامی و اقتصادی چین با سوریه


تهران –ایرنا- پس از توافقنامه های اخیر امضا شده بین دولت سوریه و چین به ویژه در زمینه های فنی و مخابراتی رژیم اشغالگر قدس زنگ خطر را برای خود به صدا درآورده و منابع متعدد صهیونیستی نگرانی شدید خود را از تلاش های چین برای بهبود و توسعه فناوری های نظامی و اقتصادی سوریه ابراز می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84842051/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87