نگاه ویژه دانشگاه علمی کاربردی به کدرشته‌های دارای تضمین اشتغال

معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی، محوریت آمایش آموزش عالی و نگاه ویژه این دانشگاه به کدرشته‌های دارای تضمین اشتغال را به لحاظ مبانی تشریح و آثار آن در پذیرش دانشجوی سال ۱۴۰۲ را بیان کرد.

به گزارش ایسنا، دکتر اصغر کشت‌کار در جلسه وبیناری  که به منظور تبیین و پیشبرد صحیح و به‌هنگام برنامه‌های تحولی سال ۱۴۰۲ واحدهای استانی در امور نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی، با حضور و مشارکت روسا، معاونین علمی و مسئولین نظارت و ارزیابی واحدهای استانی این دانشگاه برگزار شد، ضمن بیان این مطلب سیاست‌ها و خط ‌مشی‌های پذیرش دانشجو را تبیین کرد.

دکتر کشت‌کار محوریت آمایش آموزش عالی و نگاه ویژه دانشگاه جامع علمی کاربردی به کدرشته‌های دارای تضمین اشتغال را به لحاظ مبانی تشریح و آثار آن در پذیرش ۱۴۰۲ را بیان کرد.

سپس دکتر فتحیان معاون نظارت و سنجش دانشگاه ضمن بیان کلیات و ملاحظات ۶ شاخص تحولی مرتبط با امور نظارت و سنجش، بر ضرورت مشارکت جدی واحدهای استانی و تحقق اهداف منطبق با سنجه‌های تعریف شده، تاکید کرد.

در ادامه حوزه های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و دفتر صلاحیت حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی کاربردی، ابعاد اجرایی، نقاط هدف‌گذاری شده و سنجه‌های رصد میزان تحقق اهداف را تشریح و با مشارکت واحدهای استانی موضوعات کلیدی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در بخش پایانی این وبینار، جلسه‌ اختصاصی توسط حوزه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت با مسئولین نظارت و ارزیابی واحدهای استانی برگزار شد. در این بخش با طرح سوالاتی از توانمندی و دانش سازمانی همکاران ارزیابی اولیه و تشخیصی انجام شد و در ادامه بر ضرورت توسعه مستمر و مداوم دانش و آگاهی سازمانی کارشناسان تاکید شد.  

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402030201472/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84