نگاهی به تاثیرات هوش مصنوعی در صنعت خبر


تهران – ایرنا – یک کارشناس حوزه رسانه و هوش مصنوعی می گوید: ترویج روزنامه نگاری از طریق هوش مصنوعی به هیچ وجه نتیجه قطعی نیست و باید مشخص شود که آیا می توان از هوش مصنوعی برای هدف خود استفاده کرد یا خیر.

منبع: https://www.irna.ir/news/85401454/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1