نگاهی به امکانات و حمایت های بنیاد ملی نخبگان


تهران- ایرنا- بنیاد ملی نخبگان با همکاری وزارت آموزش و پرورش طرح «شهاب» (شناسایی و جهت یابی استعدادهای برتر) را در استان های چهارم، پنجم و ششم اجرا می کند. هدف اصلی این برنامه شناسایی و تدوین اطلس استعداد دانش آموزان برتر کشور و راهنمایی آنها در شکوفایی استعدادهایشان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079915/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86