نوجوان ایرانی با فضانورد چینی گفت‌وگو کرد


تهران- ایرنا- یک دختر نوجوان ایرانی در رویدادی با عنوان «گفت‌وگو با قصر آسمانی» در ارتباطی برخط با فضانوردان مستقر در ایستگاه فضایی چین گفت‌و گو کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85088830/%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF