نوآوری های پزشکان از حملات قلبی جلوگیری می کند


تهران – ایرنا – محققان در یک مطالعه جدید مکانیسمی را شناسایی کردند که به آنها اجازه می دهد بافت قلب موش ها را قبل از حمله قلبی پردازش کنند تا از این حیوانات در ماه های بعد در برابر حملات قلبی محافظت کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083572/%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF