نهمین اجلاس سراسری مسوولان کانونهای بسیج اساتید واحدهای دانشگاه آزاداسلامی در مشهد آغازشد


مشهد- ایرنا- نهمین اجلاس سراسری مسئولان کانون های بسیج اساتید واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در مجتمع آموزشی فرهنگی امامت مشهد آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85147839/%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87