نهضت سواد آموزی برای ریشه‌کنی بی‌سوادی از ظرفیت دانش‌آموختگان دانشگاهی استفاده کند


کرمانشاه – ایرنا – استاندار کرمانشاه با بیان اینکه نهضت سوادآموزی برای ریشه‌کنی بیسوادی می‌تواند از ظرفیت خوب دانش آموختگان دانشگاهی استفاده کند، گفت: با تقویت روند مردمی‌سازی سوادآموزی مانند بکارگیری دانش آموختگان ظرف مدت بسیار کوتاهی می‌توانیم بی‌سوادی را در استان کرمانشاه ریشه‌کن کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85094153/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86