نمره مردودی در معدل ترم و معدل عمومی محاسبه نمی شود

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011908657/%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

با رأی شورای عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال رأی شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، نمره مردودی در معدل نیمسال تحصیلی و معدل کل محاسبه نمی شود.

در رأی مذکور آمده است؛ بر اساس جزء (4) بند (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکل های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1392، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی آموزش عالی و موسسات تحقیقاتی، رشته‌ها و سطوح تحصیلی با رعایت اصول انعطاف‌پذیری و پویایی، رقابت و نوآوری علمی از جمله مأموریت‌های اصلی و در حیطه وظایف وزارتخانه متولی علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه مدیریت دانشگاه و آموزش عالی موسسات آموزشی زیر مجموعه وزارت مذکور و با توجه به انجام مأموریت ها و انتساب های فوق، آیین نامه مقاطع کاردانی/کارشناسی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ممتاز (ویژه دانشگاه های دولتی ردیف 1 و 2) به تصویب شورای عالی رسید. جهت برنامه ریزی آموزشی در جلسه شماره 889 مورخ 30/10/1396. با توجه به اینکه آیین نامه مذکور در مورد محاسبه نمرات مردودی در میانگین نمرات کل اظهار نظر نکرده است، لذا قسمت بند (3) ماده 13 آیین نامه اجرایی آموزش کارشناسی شماره 98-1 مصوب 31/2 /1398 شورای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که شامل احتساب نمرات مردودی دانشجویان در میانگین کل نمرات می باشد از حدود اختیارات خارج بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 می باشد. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب.

به گزارش ایسنا، در پی شکایت دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و درخواست ابطال بند 3 ماده 13 آیین نامه اجرایی کارشناسی شماره 1-98 مصوب 1397/02/31 شورای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. شورای عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس محاسبه معدل ترم تحصیلی و معدل عمومی، این رای را پس از بحث و بررسی مجدد لغو کرد.