نمایشگاه انقلاب در ۲۰ هزار مدرسه برگزار می‌شود


تهران- ایرنا- معاون سازماندهی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان گفت: نمایشگاه دانش آموزی انقلاب در  ۲۰  هزار مدرسه برگزار می‌شود و ۲۰۰ هزار راوی از دانش آموزان این روایت را انجام می‌دهند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85367806/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF