نقل و انتقال فرهنگیان استان مرکزی سه برابر افزایش یافت


اراک – ایرنا – مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: نقل و انتقال فرهنگیان این استان سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، سه برابر افزایش یافت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85095994/%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA