نقش نهاد خانواده در اجرایی شدن سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت


تهران- ایرنا- در هفتمین نشست دوازدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تحت عنوان «گفتمان خانواده‌گرا در سند الگو» اعلام شد که رویکرد خانواده محوری، در عرصه‌های تقنینی، قضائی و حاکمیتی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85122014/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA