نقش مردم در عرصه فناوری با نگرش یکپارچه به نوآوری‌های اجتماعی پررنگ می شود


تهران – ایرنا – معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با تاکید بر اینکه شرکت‌های خلاق و فناوری‌های نرم و فرهنگی، زمینه‌ساز پیوند اقتصاد دانش‌بنیان با متن جامعه هستند، گفت:معاونت علمی با نگرش یکپارچه به حوزه نوآوری‌های اجتماعی، نقش مردم در عرصه فناوری و دانش را پررنگ می کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85178695/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C