نقشه پنج ساله کنکور استان بوشهر تدوین شد


بوشهر- ایرنا- مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: با هدف ارتقا جایگاه این استان برای کسب رتبه تک رقمی، نقشه پنج ساله کنکور بوشهر تدوین شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85176690/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF