نشانگرهای زیستی نویدبخش تشخیص سریع سکته مغزی


تهران – ایرنا – دانشمندان در یک مطالعه جدید به دنبال یافتن راه‌های سریعتر تشخیص سکته مغزی با استفاده از زیست نشانگرهایی هستند که در خون، ادرار و بزاق بیماران یافت می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85177472/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C