نخستین کارسوق ملی فراگیر فناوری هسته‌ای به میزبانی بوشهر برگزار شد


بوشهر – ایرنا – با همکاری نیروگاه اتمی بوشهر و دانشگاه خلیج فارس، کارسوق ملی فراگیر فناوری هسته‌ای با معرفی و تجلیل از ۶۲ نفر از برگزیدگان در بوشهر برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85098464/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1