نخستین مرکز خدمات مشاوره فناورانه شیلات و آبزی‌پروری هرمزگان راه‌اندازی شد


بندرعباس – ایرنا – رییس جهاددانشگاهی هرمزگان گفت: نخستین مرکز خدمات مشاوره فناورانه شیلات و آبزی پروری کشور در توسط واحد دانشگاهی با زمینه فعالیت رفع مسائل و ارتقای این صنعت راه‌اندازی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85116655/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86