نجات از نیش پشه‌ها با کریستال نانوسلولزی + فیلم


تهران- ایرنا- یک مطالعه تحقیقی راه تازه‌ای برای جلوگیری از نیش‌زدگی پشه‌ها بر اساس یک «بیومولکول» ارزان و در دسترس پیشنهاد داده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85084707/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85